Online Banking


Gya­kor­la­ti­lag min­den bank ren­del­ke­zik már olyan on­line szol­gál­ta­tás­sal, mely­nek se­gít­sé­gé­vel ügy­fe­lei gör­dü­lé­ke­nyen, akár ott­ho­nuk­ból is el­in­téz­he­tik pénz­ügyi tranz­ak­ci­ó­i­kat. A pénz­ügyek in­ter­ne­ten va­ló bo­nyo­lí­tá­sa fo­lya­ma­to­san ter­jed, év­ről év­re töb­ben vesz­nek igény­be on­line ban­ki szol­gál­ta­tá­so­kat.

A leg­alább he­ten­te in­ter­ne­te­ző 18–69 éve­sek 38 szá­za­lé­ka él a vi­lág­há­ló ad­ta le­he­tő­ség­gel, a fo­lyó­szám­lá­val ren­del­ke­ző net­pol­gá­rok kö­ré­ben pe­dig 45 szá­za­lék az on­line banko­lók ará­nya. Mind­ez azt je­len­ti, hogy je­len­leg – ha nem is min­den eset­ben, de leg­alább al­kal­man­ként – 1,2 mil­li­ó­an in­té­zik bank­ügye­i­ket az in­ter­ne­ten; ez a szám 2006-ban még alig ha­lad­ta meg a fél­mil­li­ót.

A szol­gál­ta­tás mel­lő­zé­sé­nek leg­jel­lem­zőbb in­do­ka egyéb­ként az, hogy so­kan nem tart­ják biz­ton­sá­gos­nak az on­line ban­ki ügy­in­té­zést. A bi­zal­mat­lan­ság az idő­sebb in­ter­ne­te­zők kö­ré­ben erő­sebb – a fi­a­ta­lok ke­vés­bé fél­nek at­tól, hogy sze­mé­lyes vagy pénz­ügyi ada­ta­ik il­le­ték­te­len ke­zek­be ke­rül­nek, és így vissza­élés ál­do­za­tá­vá vál­nak.

Ha­von­ta leg­alább egy­szer

Az on­line banko­lók 83 szá­za­lé­ka ha­von­ta leg­alább egy­szer in­téz va­la­mi­lyen pénz­ügyi tranz­ak­ci­ót in­ter­ne­ten ke­resz­tül, 8 szá­za­lé­kuk pe­dig szin­te min­den nap hasz­nál­ja a szol­gál­ta­tást. 61 szá­za­lék a leg­több ban­ki ügyét az in­ter­ne­ten ke­resz­tül vég­zi, azok ará­nya pe­dig, akik min­den eset­ben on­line ren­de­zik az ügye­ket, 17 szá­za­lék.

A net­pol­gá­rok leg­in­kább a pénz­ügye­ik­kel kap­cso­la­tos in­for­má­ció­szer­zést, va­la­mint az át­uta­lá­so­kat he­lye­zik át az in­ter­net­re. Az on­line ban­kot hasz­ná­lók 90 szá­za­lé­ka szin­te min­dig az in­ter­ne­ten kér­de­zi le szám­la­in­for­má­ci­ó­it, míg ese­ti fo­rint­át­uta­lást 82 szá­za­lé­kuk in­téz jel­lem­ző­en net­ban­kon ke­resz­tül. Há­rom­ból ket­ten a pos­tai csek­ke­ket is on­line mó­don fi­ze­tik be, és ugyan­ez az arány fi­gyel­he­tő meg a hi­tel­kár­tya- vagy a mo­bil­te­le­fon-egyen­leg fel­töl­té­se ese­té­ben is (ter­mé­sze­te­sen azok kö­ré­ben, aki egy­ál­ta­lán vé­gez­nek ilyen pénz­ügyi tranz­ak­ci­ót).

A ke­vés­bé rend­sze­res mű­ve­le­tek kö­zül a bank­kár­tya jel­lem­ző­i­nek be­ál­lí­tá­sa a leg­nép­sze­rűbb: az el­múlt egy év­ben az on­line banko­lók egy­ne­gye­de hasz­nált ilyen on­line funk­ci­ót (pél­dá­ul a vá­sár­lá­si li­mit be­ál­lí­tá­sát), míg új bank­kár­tyát 9, új PIN-kó­dot 3 szá­za­lék igé­nyelt az in­ter­ne­ten ke­resz­tül – utób­bi két mű­ve­let ese­té­ben vi­szont még az on­line banko­lók kö­ré­ben is azok van­nak több­ség­ben, akik sze­mé­lye­sen vagy te­le­fo­non in­té­zik a tranz­ak­ci­ót.

Gyors, de nem elég biz­ton­sá­gos

Az in­ter­ne­te­zők nagy ré­sze el­is­me­ri az on­line ban­ki szol­gál­ta­tá­sok elő­nye­it. 71 szá­za­lé­kuk ért egyet az­zal az ál­lí­tás­sal, hogy így gyor­sab­ban tud in­téz­ked­ni, mint a bank­fi­ók­ban va­ló sze­mé­lyes ügy­in­té­zés al­kal­má­val, 67 szá­za­lé­kuk pe­dig ol­csóbb­nak tart­ja az in­ter­ne­tes meg­ol­dást. Leg­in­kább a fi­a­ta­labb, ma­ga­san is­ko­lá­zott fő­vá­ro­si fér­fi­ak ér­te­nek egyet ez­zel a két ál­lí­tás­sal – nem vé­let­len, hogy az ő kö­rük­ben a leg­nép­sze­rűbb az on­line bank­ing szol­gál­ta­tás.

Az in­ter­ne­te­zők csak­nem a fe­le gon­dol­ja azt, hogy az on­line bank­ing nem biz­ton­sá­gos. A több­ség azt tart­ja leg­va­ló­szí­nűbb­nek, hogy va­la­mi­lyen csa­lás ál­do­za­tá­vá vá­lik, so­kan az ada­ta­i­kat fél­tik a vissza­élé­sek­től, vagy fél­nek at­tól, hogy a mű­ve­let so­rán anya­gi ká­rok érik.

Azok, akik hasz­nál­ják az on­line bank­ing szol­gál­ta­tást, ter­mé­sze­te­sen ke­vés­bé tart­ják je­len­tős­nek az ez­zel já­ró ve­szé­lye­ket a nem hasz­ná­lók­nál, egy­út­tal pe­dig na­gyobb hang­súlyt he­lyez­nek az elő­nyök­re. A hasz­ná­lók dön­tő több­sé­ge – 90 szá­za­lé­ka – egyet­ért ab­ban, hogy ez egy költ­ség­ha­té­kony, de még in­kább gyors mód­ja a pénz­ügyek in­té­zé­sé­nek. A nem hasz­ná­lók sok­kal in­kább fél­tik ada­ta­i­kat, tar­ta­nak a csa­lás­tól és az eset­le­ges anya­gi ká­rok­tól. Mind­emel­lett kö­rük­ben négy­szer annyi­an tart­ják bo­nyo­lult­nak a hasz­ná­la­tát, mint a hasz­ná­lók közt. So­ka­kat te­hát, el­ső­sor­ban az ala­cso­nyabb is­ko­lai vég­zett­sé­gű­e­ket il­let­ve az idő­se­ket, a szol­gál­ta­tás hasz­ná­la­tá­nak vélt ne­héz­sé­gei is vissza­tar­ta­nak.

Az on­line ban­ki ügy­in­té­zés azon elő­nye, hogy meg­gyor­sít­ja az ügy­me­ne­tet, rész­ben ab­ból ered, hogy köz­vet­le­nül nincs szük­ség ban­ki al­kal­ma­zot­tak köz­re­mű­kö­dé­sé­re. Az on­line banko­lók több mint há­rom­ne­gye­de en­nek meg­fe­le­lő­en rit­káb­ban ke­re­si fel bank­fi­ók­ját, ami­óta on­line szol­gál­ta­tá­so­kat (is) igény­be vesz, szá­muk­ra nem is hi­ány­zik an­nak sze­mé­lyes­sé­ge. A nők szá­má­ra fon­to­sabb az élő kon­tak­tus, ők jel­lem­ző­en ke­vés­bé szí­ve­sen vált­ják fel ve­le a sze­mé­lyes ügy­in­té­zést. A szol­gál­ta­tás­sal kap­cso­la­tos bi­zal­mat­lan­ság is jel­lem­zőbb a női in­ter­ne­te­zők­re, akik job­ban ag­gód­nak a ve­szé­lyek mi­att, mint a fér­fi­ak. Kö­rük­ben ala­cso­nyabb is az on­line bank­in­get hasz­ná­lók ará­nya. Míg a fér­fi­ak több mint fe­le, a nők­nek csak egy­har­ma­da hasz­nál ilyen szol­gál­ta­tást.

Is­ko­lai vég­zett­ség te­kin­te­té­ben kü­lönb­sé­gek ta­pasz­tal­ha­tó­ak az on­line bank­ing fel­hasz­ná­lói közt: az ala­cso­nyabb is­ko­lai vég­zett­ség­gel ren­del­ke­zők ele­ve ki­sebb arány­ban hasz­nál­ják a szol­gál­ta­tást, mint a ma­ga­sab­ban kép­zet­tek. Jel­lem­ző­en a kép­zett­ség emel­ke­dé­sé­vel csök­ken az on­line ban­ki szol­gál­ta­tá­so­kat hasz­ná­lók bi­zal­mat­lan­sá­ga, ke­vés­bé tart­ják va­ló­szí­nű­nek, hogy ada­ta­ik­kal vissza­él­nek, vagy csa­lás­nak es­nek ál­do­za­tul. Ugyan­ak­kor jó­val több­re ér­té­ke­lik elő­nye­it, sok­kal gyor­sabb­nak és ol­csóbb­nak tart­ják.

Forrás:NRC

Reklámok
Közzétéve: 1

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s